Sklep

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WYDAWNICTWO-BLUEBIRD.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem www.wydawnictwo-bluebird.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 lok. 6, 00-551 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000507336, numer NIP: 5272713142, numer REGON 147214632, zwaną dalej „Wydawnictwem”.

2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i audiobooków), zwanych dalej „Produktami”, znajdującymi się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet klientom Sklepu, zwanym dalej „Klientami”.

3. Klientem Sklepu jest osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zawieranie transakcji w Sklepie, których przedmiotem są Produkty prezentowane na stronie internetowej www.wydawnictwo-bluebird.pl.

5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Poprzez korzystanie ze Sklepu Klient wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wydawnictwo w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
c) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
d) sugerowana minimalna głębia kolorów: 256 kolorów.

7. Dane kontaktowe: Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa ul. Mokotowska 45 lok.6
00-551 Warszawa
tel.: 00 48 501 702 715
e-mail: sklep@wydawnictwo-bluebird.pl
www.wydawnictwo-bluebird.pl
Nr konta: 28 1020 1055 0000 9002 0324 4985 | PKO Bank Polski

§ 2. REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep umożliwia zawarcie transakcji:
a) bez rejestracji;
b) z rejestracją.

2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie bez rejestracji jest złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z opisem tam zawartym i po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Składając zamówienie poprzez w/w formularz Klient zawiera z Wydawnictwem umowę sprzedaży dotyczącą zamawianych Produktów.

5. Klient może również złożyć zamówienie w Sklepie logując się na stronie internetowej Sklepu jako zarejestrowany użytkownik.

6. W celu rejestracji w Sklepie ( założenie konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny w którym należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

7. Po rejestracji w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się za pomocą danych podanych w formularzu rejestracyjnym, zmiana danych wymaga ich aktualizacji.

8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.

9. Wybrany Produkt należy umieścić w koszyku z Produktami, zwanym dalej „Koszykiem”, Zawartość koszyka Klient może sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk". W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia. Aby wysłać zamówienie niezbędna jest jego akceptacja poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

10. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11. Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, w celu weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, który złożył zamówienie, Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych Produktów. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on niezwłocznie odpowiedź ze Sklepu w formie e-maila potwierdzającą otrzymanie zamówienia zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez Sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia określony jest przy zamawianym Produkcie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów i uzależniony jest od dostępności danego Produktu. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się Produkty z różnym czasem realizacji zamówienia, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów realizacji w zamówieniu. Przy wyborze opcji płatności przelewem lub przelewem online do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Przez czas realizacji zamówienie należy rozumieć przekazanie zakupionego Produktu podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie Produktu do Klienta lub przygotowanie Produktu do odbioru w siedzibie Wydawnictwa. Do podanego czasu realizacji zamówienie należy doliczyć czas dostarczenia do Klienta przesyłki przez Pocztę Polską lub Firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

5. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że Produkty są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. Produkt dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Wydawnictwa.

7. O realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy (Poczta Polska, Firma kurierska itp.) zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.

8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub jego anulowanie możliwe jest poprzez kontakt z biurem Wydawnictwa za pomocą e-maila lub telefonicznie.

9. Do każdego zamówienia dołączony zostaje paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów na stronie Sklepu zamieszczone przy Produkcie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2. Za zamówione w Sklepie Produkty Klient może zapłacić w następujący sposób:
- płatnością elektroniczne za pomocą przelewu online;
- przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 (czternastu) dni zamówienie zostaje anulowane;
- płatnością gotówkową przy odbiorze osobistym Produktu.
Płatności elektroniczne za pomocą przelewu online dokonywane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

3. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od Klienta.

4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 5. CZAS DOSTAWY I KOSZT WYSYŁKI.

1. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru formy dostawy zamówionego Produktu. Możliwe formy i czas dostawy:

  • zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane w terminie ok. 2-3 dni roboczych licząc od daty realizacji zamówienia.
  • zamówienia wysyłane za pośrednictwem DHL są doręczane w terminie ok. 1-2 dni roboczych licząc od daty realizacji zamówienia.

2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej formy i koszty są szczegółowo określone są na stronie: http://sklep.wydawnictwo-bluebird.pl/pl/i/FAQ/22.

§ 6. REKLAMACJE

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

2. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu:
Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa
ulica Mokotowska 45 lok. 6, 00-551 Warszawa
Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku uznania reklamacji, w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Produktu ( w przypadku np. wyczerpania nakładu), Sklep dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje Produkt komplementarny / zastępczy.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Klient zobowiązany jest   jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane adres e-mail: sklep@wydawnictwo-bluebid.pl. Klient może również skorzystać   ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa
ulica Mokotowska 45 lok. 6, 00-551 Warszawa

Ja_______________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu działającego pod adresem www.wydawnictwo-bluebird.pl
Data zawarcia umowy to ___________________,

Imię i nazwisko___________________________.

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 lok. 6, 00-551 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000507336, numer NIP: 5272713142, numer REGON 147214632.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych Produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych Produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 Nr.24, poz.83 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sklepu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż siedem dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wydawnictwo-bluebird.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Zaloguj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
{nocache:bfb6515d7210d87eb7c4732f679d2887#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl